Tartalom
· Foldal
· Ajánlj minket!
· Cikkek
· Impresszum

Legújabb szám
·Le a cipőkkel! Elkészült!
·Aranysakál és róka “létük” csúcspontján
·Németh István nyomdokain
·Megújul a szőlőhegyi kápolna
·Önkormányzati hírek
·Huszonöt éve, 1996-ban alakult meg a sakkszakkör
·Hírek a Települési Értéktár tájáról
·Az újrakezdés sokszor a legjobb döntés az életben
·Annus néni 95 éves
·Sakkhírek
·Nyári táborok az általános iskolában - Hasznos ismeretek
·Kalandozó tábor – két turnusban
·Német nyelvi tábor
·Léna virágoskertje és ami mögötte van…
·Egy fiatal fotós Kéthely értékeinek nyomában

Önkormányzati tájékoztató

2013-tól az önkormányzati finanszírozási rendszer alapjaiban változott meg. A normatív támogatási rendszert a feladatalapú finanszírozás váltotta fel. Az iskola működése és az ezzel járó költségek, bevételek teljes egészében a KLIK-hez kerültek át. Az óvodai és szociális feladatok átkerültek az erre a célra létrehozott, törvény által előírt önálló jogi személyiséggel rendelkező társulásokhoz. Kéthely Község Önkormányzatának 2014. február 25-én egyhangúlag elfogadott költségvetése, a közös hivatal és az önkormányzat egyéb faladatainak kiadásait és bevételeit tartalmazza.

Központi költségvetésből származó bevételünk a feladatok vonatkozásában 161.243 E Ft, sajátos működési bevételeinket, adóbevételeinket a törvényi változások tükrében terveztük meg. A gépjárműadó vonatkozásában csak a nálunk maradó résszel, a korábbi év tényadatával számoltunk. Építményadónál az „életvitelszerű” tartózkodás fogalmának bevezetésével származó többletet vettük figyelembe, iparűzési adónál a korábbi évek átlagát és az új adózóktól várható bevételt vettük alapul, melynek tervezett összege 37.300 E Ft.

Egyéb saját bevételeink tervszáma 38.647 E Ft , mely tartalmazza a szolgáltatásokból, bérleti díjakból, intézményi térítési díjakból, ÁFA, és kamatból származó bevételeinket.

Támogatásértékű bevételeink tervszáma 6.364 E Ft, mely a mezőőrök, az iskolatej, a védőnői szolgálat és Balatonújlak 2013. évről származó utolsó negyedévi hozzájárulását tartalmazza.

A szociális célra nyújtott kölcsönök visszatérüléséből 1.756 E Ft-ot terveztünk.

Működési célú pénzmaradványunk 38.719 E Ft.

Felhalmozási bevételeink tervszáma, koncessziós díj, mely csak a szennyvízét tartalmazza 13.154 E Ft, a lakáshitel tervszáma 1.000 Ft.

Felhalmozási célú pénzmaradványunk 21.330 E Ft, és felhalmozási bevételeink összesen 35.484 E Ft-ban kerültek meghatározásra.

Kéthely Község Önkormányzatának várható összes bevétele 319.563 E Ft.

A közös hivatal vonatkozásában a finanszírozás teljes összegét Kéthely Község Önkormányzata kapja a feladatalapú finanszírozás keretén belül 40.166 E Ft értékben. Így elkerülhető, hogy a társönkormányzat ne utalja át a közös hivatal fenntartására szánt központi támogatást. A közös hivatal költségvetését ennek az ismeretében terveztük meg. 10 fős hivatali létszám és a korábbi évek dologi kiadásainak mérséklése mellett.

Az önkormányzati konyha költségvetési kiadása 38.719 E Ft, melynek dolgozói létszáma 6 fő, élelmezésvezetővel együtt. Egy dolgozó nyugdíjba kíván menni, a helyettesítéséről gondoskodtunk. A gyermekétkeztetés vonatkozásában a központi költségvetés 4 fő konyhai dolgozó bérére ad támogatást.

Községgazdálkodás kiadásaira (GAMESZ) az előző évek gyakorlatát alkalmaztuk, 4 fő fizikai dolgozó bérével és a dologi kiadásokkal számoltunk, a közfoglalkoztatás a költségvetésbe a programok indulását követően kerül beépítésre.

Egészségügy területén a kiadások a védőnői szolgálathoz tartozó munkabért, járulékokat és az épület fenntartási kiadásait tartalmazzák. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által biztosított finanszírozás nem nyújt fedezett az ágazat kiadásaira, az elmúlt évben közel 1.700 E Ft-tal egészítettük ki a szolgálat működését saját bevételeinkből. E területen a feladatalapú finanszírozás még nem teljes mértékben megoldott. Önkormányzati saját erőt igényel.

Segélyezésnél a törvényi változásokat és a korábbi évek tényadatait vettük alapul.

Közművelődés tartalmazza a művelődési ház (6.922 E Ft), a falunapi rendezvény 750 E Ft értékben, a könyvtár kiadásait 4.956 E Ft értékben. Ide került beépítésre a sakkszakkör és vezetőjének igényelt támogatási összege, tiszteletdíja, melynek összege éves szinten 713 E Ft. Az asszonykórus igényelt támogatása és szakkörvezetői díja, jubileumi rendezvény költsége –az idei évben lesz a kórus 20 éves – 997 E Ft e költségvetési helyen realizálódik. Ide került még beépítésre a középiskolás tánckar szakkörvezetői díja is. Így az összes tervezett kiadás 14.338 E Ft értékben került meghatározásra. A hímző szakkör vonatkozásában a korábbi évek gyakorlatát vettük alapul, külön szakkörvezetői díj nem, de a helység biztosítása (könyvtár) és egyéb dologi kiadások fedezete felajánlásra került.

Az önkormányzati igazgatás táblázata tartalmazza a polgármester bérét, az alpolgármester, a képviselők, valamint a külső bizottsági tagok juttatásait, mely az elmúlt évekhez képest önmérséklet tanúsítása mellett került kialakításra.

Minden Kéthelyen működő szervezet, aki a költségvetés elfogadását megelőzően és a tervezés időszakában előre benyújtotta kérelmét, a kérelmeknek megfelelő mértékű támogatásban részesült!

Egyéb támogatások esetleg év közben felmerülő egyedi igények fedezetéül 400 E Ft került ezen a területen elkülönítésre. (Szülői Szervezet, Erdélyi Ízek napja, Kéthelyért Egyesület - szüreti felvonulás, Roma Nemzetiségi Önkormányzat stb.)

A mezei őrszolgálat költségei tartalmazzák a kettő mezőőr bérét, járulékát, dologi kiadásait, erre a fedezet 1.200 E Ft/év, ezzel szemben, a kiadások 4.103 E Ft-ban kerültek meghatározásra. A különbözetet, Kéthely Község Önkormányzata egészíti ki (2.903 E Ft-ot) saját bevétele terhére, igaz két ember foglalkoztatása valósul meg, de nem biztos, hogy az a feladatellátás hatékonyságában is megtérül hosszú távon. Más formában az összeg átcsoportosításával a közbiztonság javítása esetleg hatékonyabb is lehetne (polgárőrség, kamerarendszer).

Az előző évben beadott pályázatok önrésze, elmaradt beruházások kerültek többnyire betervezésre.

Az óvodaépület felújítására vonatkozó pályázatot beadtuk, az ehhez szükséges önrész 7.500 E Ft-ban került megtervezésre, az igényelt támogatás 24.000 E Ft.

Közvilágítás hálózat felújítása folyamatban van, ehhez még a fennmaradó önrésszel számoltunk 4.400 E Ft értékben. A kivitelezés és átadás 2014. április 30-ra tervezett.

Önkormányzatunk 9.991 E Ft nettó értékben nyert támogatást a tavaly beadott mikrobusz pályázattal kapcsolatban, ennek ÁFA értéke és közbeszerzési költségét terveztük meg 3.000 E Ft értékben. Egy 8+1 személyes mikrobusz kerülhet így beszerzésre, mely elsősorban a helyi szociális szolgáltató központ igényeit hivatott kiszolgálni, másodsorban pedig szakköreink, egyesületeink tagjainak rendezvényekre történő szállításában is segítségül lehet.

A koncessziós díj terhére ivóvíz- és csatornahálózat felújítására indokolt felújításként 6.900 E Ft-ot terveztünk, mely régi, elavult ivóvízvezeték szakasz cseréjét és a szennyvízcsatorna karbantartását foglalja magába.

Az iskolaépület főbejáratának burkolására, tantermek parkettájának csiszolására, és a kerítés felújításához terveztünk 1.000 E Ft-ot. Egyéb nagyobb beruházás a fenntartóval történő előzetes egyeztetés alapján valósulhat meg, megfelelő forrás esetén.

Hegyi utak felújítására 1.200 e Ft-ot különítettünk el.

Folytatnánk a Május 1 u. déli oldali járda javítását és a Kossuth utcai egyik oldal teljes felújítását 1.700 E Ft önrész biztosítása mellett, amennyiben a START munkaprogram ehhez további lehetőséget biztosít.

A Hivatal épületének belső tisztító festését anyagköltséggel beterveztük 500 E Ft értékben.

A sétány kiviteli tervének készítése folyamatban van, az előkészületi munkák önrésze került a költségvetésbe betervezésre 2.500 E Ft értékben.

Konyhánkra gépbeszerzés és egyéb szükséges konyhai felszerelések kerültek betervezésre 1.800 E Ft értékben, amit a felújított épület állagmegóvása (páraelszívó) és a szakhatósági vélemény indokol.

Telekalakítás a Rákóczi utca felső részének költségeit, telekvásárlás, kiméretés, telekkönyvi rendezés, ügyvédi költségeket foglalja magába 1.000 E Ft értékben.

A „Gamesz” telepre egy szegély- és gérvágó gép beszerzését terveztük 350 E Ft értékben.

Kéthely Község Önkormányzata, mivel az adósságkonszolidációban nem vett részt, így a 10/2014. (II.19.) BM rendelet értelmében 44.000 E Ft értékben jogosult pályázni, mely a költségvetésünket a továbbiakban befolyásolhatja.

A képviselő-testület döntése értelmében a pályázatot benyújtottuk, mely magába foglalja a központi járdafelületek egységes térburkolattal történő ellátását (az önkormányzat északi falától a plébániafal végéig, és az ezzel szemközti oldalon a művelődési ház déli falától a „régi kocsma”, jelenleg zöldséges faláig), ami a zöldterületet, emlékműveket csepp formájában ölelné körül. Ebből a forrásból új aszfaltburkolattal látnánk el a Dózsa György utcát teljes szélességében és hosszában, 0,5 m-es zúzottkő padka kiépítésével (valamivel így kicsit talán szélesedne is).

Elindítanánk településrendezési tervünk teljes körű felülvizsgálatát és a helyi igényekhez, törvényekhez történő igazítását.

Az Arany János utcai buszmegálló és a közpark körüli részét is új aszfaltburkolattal látnánk el, így a sétánnyal együtt a község központja teljesen új képet kaphatna! A kormányzati ígéret szerint ez a támogatásnak csak az első része, mely az elkövetkező években községünk számára további forrásokat biztosít az elmaradott fejlesztések pótlására.

Erre is felkészültünk, szükségünk lenne egy megújult művelődési házra, mely méltó helyet biztosíthat rendezvényeinknek, az Arany János utca további aszfaltozási munkáinak folytatására a Béke utca sarkáig, a Rákóczi utca felső részének szilárd burkolattal történő ellátására, aszfaltozására a Kossuth és Május 1. utcákhoz hasonlóan a szőlő alatti útig. Felújításra szorulna az orvosi rendelő (víz-, fűtés-, világításkorszerűsítés, homlokzatfestés), a hivatal épülete (fűtéskorszerűsítés, tetőtér-beépítés) stb.

Elképzeléseinket megfelelő anyagi forrás és támogatás rendelkezésre állása esetén meg is valósítjuk, ahogy azt korábban is tettük - tornaterem sportburkolatának felújítása, könyvtárfelújítás, konyhafelújítás, szociális szolgáltató központ Hunyadi u. 2. felújítása, Ady Endre 35. szám alatti szolgálati lakás tetőfelújítása, az óvodakerítés lábazatának felújítása, a hivatal házasságkötő termének felújítása, járdaépítés a Május 1 utcában, árok- és vízelvezető rendszer rendbetétele a község 90 %-ában, stb.

Kéthely Község Önkormányzata stabil alapokkal, jó kondíciókkal és szép reményekkel vághat neki a 2014. évnek! Szépülhet és fejlődhet tovább településünk!

Tisztelettel:

Sipos Balázs
polgármester
(2014. I.szám Tavasz)
Nyomtathat verzi

Korbbi cikkek:

Néhány régi cikk
·Előadás az úri hímzésről
(2019. IV.szám Tél)
·Télbúcsúztató, tavaszköszöntő események az óvodában
(2018. I.szám Tavasz)
·Őszi pillanatok az Oviban
(2016. III.szám Ősz)
·„Mesés nyár vár ránk”
(2014. III.szám Ősz)
·Kitüntették Balla Mária főkönyvtárost
(2012. III.szám Ősz)
·A Vöröskereszt Kéthelyen
(2012. I.szám Tavasz)
·Mióta van iskola Kéthelyen?
(2010. II.szám Nyár)
·Színes eredmények fekete-fehér táblán
(2008. I.szám Tavasz)
·Élmények a fonyódligeti táborból
(2006. III.szám Ősz)
·Falunk 2005. évi költségvetése
(2005. I.szám Tavasz)
PHP-Nuke alapú weboldal

Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek. A hozzászólások, cikkek szerzőik tulajdonai.
Tartalomkezel? rendszer: © 2004 PHP-Nuke. Minden jog fenntartva. A PHP-Nuke szabad szoftver, amelyre a GNU/GPL licensz érvényes.
Oldalkszts: 0.05 msodperc