Erős kezekkel, de szépen
(Módosul az iskolai házirend)

Az országgyűlés 2003. június 23-án fogadta el a közoktatási törvény módosítását tartalmazó 2003. évi LXI. törvényt, mely több új rendelkezést is tartalmaz az iskolai házirendekkel kapcsolatosan. A törvényi előírások változásának figyelembe vételével a kéthelyi iskolában módosul a házirend 2005. januártól. Az iskola belső működését szabályozó jogi norma fenntartóhoz való beterjesztése előtt az iskolaszék, diákönkormányzat, a szülői munkaközösség és a tantestület végzett egyeztetéseket a tartalmi elemekre vonatkozóan. Az elkészült házirend szorosan illeszkedik a törvényi szabályozásokhoz, így többek között az alkotmány előírásaihoz. A házirendet az iskolába először lépő tanuló szüleinek a beiratkozás napján kell átadni, de természetesen minden szülő tájékozódhat a dokumentum tartalmáról szülői értekezleten, fogadóórán az iskolai könyvtárban, illetve a faliújságon is megtalálható a házirend másolata. A szabályozás szigorú, de az élettől nem elrugaszkodott normákat, szabályokat tartalmaz. Hamarosan elkészül a magatartást szabályozó etikai kódex is. Határozott nevelési követelményeket fogalmazunk meg, amelyből észrevehető, hogy erős kezekkel szeretnénk tanulóink fejlődését irányítani, de szépen, és türelmesen.


A házirend néhány fontosabb paragrafusa:

 • A házirendben előírt szabályok betartása kötelező, megszegésük jogkövetkezményt von maga után
 • A személyi hatály kiterjed az iskolában történő jogszerű tartózkodás időtartamára, beleértve az iskolai rendezvények, kirándulások, táborozások időtartamát is - az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeket.
 • Jogod van ahhoz, hogy az iskolában biztonságos és egészséges környezetben, az életkori sajátosságaidnak megfelelő szintű oktatásban és nevelésben részesülj. Személyiségedet, jogaidat, emberi méltóságodat tiszteletben tartsák, de te sem korlátozhatsz másokat e jogok érvényesítésében. Folyamatosan tudomást szerezzél az osztálynaplóba bekerülő érdemjegyekről, bejegyzésekről. Osztályfőnöködön keresztül betekinthetsz az osztálynaplóba. Írásbeli munkáidat megtekintheted.
 • Agresszív magatartás (verekedés, kötekedés, durva szavak használata) esetén tettedért tanáraid és az iskola gyermekközössége (Diákönkormányzat) előtt felelősségre vonásban részesülsz. Az iskola termeiben, berendezéseiben, létesítményeiben okozott kárt köteles vagy megtéríteni.
 • Tanítási órán mobiltelefon használata tanulóknak és pedagógusoknak tilos. Tanítási órára mobiltelefont a tanóra védelme érdekében csak kikapcsolt állapotban szabad bevinni, s azt az óra alatt bekapcsolni tilos.
 • Az iskola nem vállal felelősséget a tanulással összefüggésbe nem hozható káreseményért. Rendkívüli esetben az iskola vállalja egyes dolgok őrzését.
 • Tanítási idő alatt az iskola területét sem a szünetben, sem órán engedély nélkül nem hagyhatja el a tanuló.
 • Egy tanítás nélküli munkanap rendjéről az iskolaigazgató és a diákönkormányzat választmánya közösen dönt.
 • A délutáni foglalkozások megkezdése előtt (szakkör, diákkör, tömegsport... stb.) legfeljebb 10 perccel kell megjelenni a foglalkozás helyén.
 • Ha a tanuló a kötelező vagy választott foglalkozásról távol marad, akkor mulasztását igazolnia kell. Igazolást az orvos vagy a szülő adhat.
 • A diákönkormányzat vezetője soron kívüli megbeszélést kezdeményezhet az intézmény vezetésével.
 • A tanuló, a szülő az iskola döntésének vagy intézkedésének elmulasztása ellen eljárást indíthat.

Kern Zoltán