Tartalom
· Foldal
· Ajánlj minket!
· Cikkek
· Impresszum

Legújabb szám
·Le a cipőkkel! Elkészült!
·Aranysakál és róka “létük” csúcspontján
·Németh István nyomdokain
·Megújul a szőlőhegyi kápolna
·Önkormányzati hírek
·Huszonöt éve, 1996-ban alakult meg a sakkszakkör
·Hírek a Települési Értéktár tájáról
·Az újrakezdés sokszor a legjobb döntés az életben
·Annus néni 95 éves
·Sakkhírek
·Nyári táborok az általános iskolában - Hasznos ismeretek
·Kalandozó tábor – két turnusban
·Német nyelvi tábor
·Léna virágoskertje és ami mögötte van…
·Egy fiatal fotós Kéthely értékeinek nyomában

Önkormányzati tájékoztató

Kéthely Község Önkormányzata az elmúlt évek során kialakított koncepcióhoz illeszkedő ésszerű, takarékos gazdálkodást folytatott. A kormány, az országgyűlés önkormányzati rendszeren végrehajtott változtatásaival kiszámíthatóbbá vált az önkormányzatok finanszírozása, melynek alapjául a törvény által kötelezően vállalt feladatok szolgálnak. Ehhez azonban kellett az is, hogy önkormányzatunk mindig stabil alapokkal rendelkezett, és az elmúlt évek során kiadásai szinten tartására és csökkentésére törekedett. Bevételeink emelkedő tendenciát mutatnak, míg kiadásainkat a 2010. évi szinthez képest jelentősen csökkentettük.

Érdekesség még talán, hogy működési bevételeinket a kiadási főszámok a 2012. évtől vonatkozóan alig haladják meg, pedig nagyobb beruházásaink, felújításaink ezen időszak után realizálódtak, (könyvtár, konyha, folyamatban levő közvilágítási hálózat felújítása) ez a kedvező támogatottságú pályázatok révén valósulhatott meg.
Ezáltal Kéthely Község Önkormányzatának vagyona is gyarapodott. 2010 és 2012 közötti időszak tényszámai vonatkozásában 22 602 E Ft-tal.
Olyan beruházások és felújítások történtek, melyek hosszú távon szolgálják településünket és annak lakosságát. Munkahelyek megőrzése és teremtése vált ezáltal lehetővé.
A választást követő évet leszámítva elérjük a 2010. év szintjét már a III. negyedévben a beruházások és felújítások összegének vonatkozásában.

2012-től a lakossági terhek nem emelkedtek (helyi adók), a szemétszállítás díja sem a híreszteléssel ellentétben 2011 márciusától, csak a törvény által engedett mértékben, majd az idei év júliusától a kormány rezsicsökkentő programjának köszönhetően csökkent is. Kevés ilyen településsel találkozhatunk a környékben.

2011-től önerőből, a későbbiekben központi támogatással (BM) folyamatosan biztosítottunk tűzifát a szociálisan rászorulók részére. Kihasználtuk a közfoglalkoztatási lehetőségeket szabálysértési ügyek és a hagyományos közfoglalkoztatás, majd 2012-től ötvözve a START munka kapcsán. Így oldottuk meg vízelvezető rendszereink, belvíz-elvezető árkaink tisztítását, betonozását, újítottunk fel épületeket, ingatlanokat, és építettünk új járdát teljes utcahosszban. Ehhez bizonyos esetekben a munkabéren és a munkaruhán felül munkaeszközökhöz és anyagokhoz is jelentős támogatás párosult. A téli közfoglalkoztatás keretén belül pedig idős, egyedül élő nyugdíjasainknak nyújthattunk segítséget a hóeltakarítás és téli tüzelő előkészítése, ház körüli teendők kapcsán. Felidézve a lezárt költségvetési évek és beszámolók főbb eseményeit, most a mögöttünk és előttünk álló időszakról szeretnék tájékoztatást adni.

Az önkormányzati törvény változása, az önkormányzatokhoz rendelt kötelező feladatok átszervezése azt eredményezte, hogy a Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola fenntartását és finanszírozását az idei évtől, erre központilag létrehozott szerv, a KLIK látja el. Ezzel párhuzamosan az iskola területén üzemelő konyha önkormányzati fenntartásba került. Az átadás és átvétel alatt arra törekedtünk, hogy ez zökkenőmentes legyen, és ebből a lakosság, a gyerekek minél kevesebbet érzékelhessenek.

A körjegyzőség március 1-jétől korábbi formájában Balatonújlakkal alkot Kéthelyi Közös Hivatalt, melyhez a feladatalapú finanszírozás keretén belül a források biztosítottak.

A törvényi változásokat figyelembe véve Óvodai és Szociális Intézményfenntartó Társulást alakítottunk a korábbi megállapodásokat alapul véve, és az abban részt vevő településekkel karöltve. Racionalizálva azok működését pl. a szociális társulás esetében a gyermekjóléti szolgálat, gyermekvédelmi feladatok helyben történő szervezése és koordinálása kapcsán. Megalakult a Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft., melynek tagjaként 2014. január 1-jétől a törvény által előírt feltételeknek megfelelően a hulladékszállítás településünkön a 2013. július 1-jét követő díjaknak és korábbi szolgáltatásnak megfelelően zökkenőmentesen mehet tovább.
Ezek a főbb szervezeti egységeket érintő változások.

Önkormányzatunk 2013. február 19-én elfogadott költségvetésének megfelelően ésszerű, takarékos gazdálkodást hajtott végre a III. negyedéves beszámoló tükrében. Adóbevételeinket a 2012. évi szintnek megfelelően terveztük, ami a vártnál jobban alakult az iparűzési adó tervezhetőségének képlékenysége miatt. A központi költségvetésből származó bevételeink időarányosan teljesültek, kiegészítést kaptunk bérkompenzációra (óvodapedagógus életpálya-modell), a nyári gyermekétkeztetéshez.

A szerkezetátalakítási tartalék terhére, a korábbi kormányzati ígéretnek megfelelően az egykori SZJA 4%-ának elvonása kompenzációjaként, beszámítás visszapótlása jogcímen 3.682 E Ft-ot, a Szociális Szolgáltató Központ működéséhez (házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, nappali ellátás) 4.159 E Ft-ot, a gyermekétkeztetéshez (konyhafinanszírozás) 1.677 E Ft többlettámogatást kaptunk. Ezek az összegek az év elején elfogadott „feladatalapú fedezeti hiányt” hivatottak pótolni.

A közös hivatal működéséhez és az óvodai társuláshoz Balatonújlak Község Önkormányzata időarányosan hozzájárult.

Az év I. felében többnyire kötelező feladataink zavartalan ellátása és a II. félévre vonatkozó változások előkészítése valósult meg.

Az egyes szakterületek, szakágak gazdálkodása időarányosnak tekinthető mind a kiadások, mind a bevételek vonatkozásában is.

Beruházásaink, felújításaink június-július hónapokban indultak el egyéb külső tényezők (időjárás, közmunkaprogramok) okán.

Az iskolai konyha felújítása bruttó 18.096 E Ft építési költséggel, 1.069 E Ft nagy értékű konyhai eszköz beszerzésével az év elején tervezett szintnek megfelelően, 19.600 E Ft értékben realizálódott, többletköltségként csak a konyhát ellátó „betápkábel” és villamos almérő kiépítése merült fel.

Az óvodai pályázattal kapcsolatban egyelőre elutasító és támogató döntés sem érkezett, közel 30.000 E Ft értékben adtunk be korszerűsítési pályázatot nyílászárócsere, faelgázosító kazán, hőszigetelés és tetőfelújítás vonatkozásában.

Közvilágítás korszerűsítési pályázatunk október 21-én pozitív elbírálásban részesült, a támogatói és a kivitelezői szerződés aláírásra került, így 35.310 E Ft összköltségű, 30.013 E Ft támogatottságú, 5.296 E Ft önrésszel a beruházás 2014. április 30-ig megvalósulhat, az önrész fedezete pedig a megtakarítás, ami 2 év alatt realizálódik. A beruházás kapcsán a jelenlegi 251 lámpatest cseréje valósul meg LED-es technológiájúra.

Egyéb kisebb felújítások összege a III. negyedévi beszámolóig 1.521 E Ft (dohánybolt, szociális szolgáltató festése, kerítése, térkövezése, előteteje elkészült, a ravatalozó homlokzati festése), ezekhez szintén kaptunk támogatást a START értékteremtő program keretén belül 1.007 E Ft értékben.

Szükségszerű volt az Ady E. u. 35. szám alatti önkormányzati lakás tetejének felújítása, mely októberben elkészült.

Novemberben a szociális szolgáltató bejárata előtti tetőrész is megújult.

Sétány pályázatunk elutasításra került! Következő évben újra nyílik, a tervek elkészítése folyamatban van.

Május 1. utca járda északi oldal elkészült. A START munkaprogram keretén belül ehhez anyagköltségre 1.747 E Ft támogatást kaptunk. Véleményem és számításom szerint a Május 1. utca 440 m hosszú járdaszakaszának teljes körű felújítása 600-700 E Ft-ba került Kéthely Község Önkormányzatának.

A mederlapos árkokat javítottuk, az elcsúszott lapokat megigazítottuk (Vár, Május 1., Kossuth L. utcákban), lefestettük utcanévtábláink kereteit, a halvány feliratokat kicseréltettük. A Vár utca felső szakaszát az E-on hálózat fejlesztésével párhuzamosan rendezettebbé, csapzásmentessé tettük.

Hegyi utak felújítására 1.000 E Ft-ot terveztünk, ebből a kápolnai út javítására és a belterületi utak kátyúmentesítésére közel 700 E Ft-ot költöttünk. A vízmosások feltöltését, a többi út javítását az időjárás függvényében a tavaszi munkák kezdetéig folytatjuk. Ehhez segítséget és anyagot a termelőszövetkezet biztosított, a hegyközség az idén nem járult hozzá a javításhoz.

A téli időszakban tervezzük felújítani hirdetőtábláinkat és a Csaba utcai állatfelhajtó romos épületszerkezetét.

A tervezett pihenőhely kialakítása áthúzódik a kora tavaszi időszakra.

A kerékpárúthoz szükséges önrészt biztosítottuk, a gesztor önkormányzat (Marcali) tájékoztatása szerint a munkálatok folytatódnak, az új megvalósítási határidő 2014. június 30. A temetőben az üzemeltetővel kötött megállapodás értelmében 10 személyes urnasírhely került kialakításra, mely önkormányzatunk költségvetését külön nem terhelte.

Új karácsonyi díszek kerültek beszerzésre a meghibásodások miatt, a jövő évben még néhányé indokolttá válhat.

Megújult honlapunk, mely naprakészen ad tájékoztatást október közepétől a falu életéről, az önkormányzat munkájáról, a hivatal működéséről.

2014. évi tervek

Elsődleges cél a kötelező és önként vállalt feladatok zavartalan ellátásának biztosítása.
Rövid távú cél a 2013. évben meg nem valósult beruházások lehetőség szerinti folytatása:

 • óvoda-felújítás
 • kultúrház mögötti pihenőhely kialakítása
 • temetkezési épület belső felújítása (Arany J. u.2.)
 • hegyi utak javítása
 • Május 1. u. D-i, Kossuth u. mindkét oldali járda felújítása
 • mikrobusz beszerzése a Szociális Szolgáltató Központhoz (pályázat beadva)
 • Kéthelyi Közös Hivatal be nem fejezett munkáinak folytatása (emeleti rész), tisztító festése
 • sétány kialakítása, ami a jövő évre tervezett 68. sz. főút felújításával párhuzamosan a központi terület rendezését tenné lehetővé.

Hosszú távú cél:

 • útfelújítás a vízelvezető rendszer rendbetételével együtt lehetőség szerint pályázati támogatással a Dózsa Gy. és Arany J. utcákban
 • aszfaltozás a telekrendezést követően a Rákóczi utca felső szakaszán
 • Kertekalja utca makadámmal történő ellátása
 • a kultúrház felújítása (teljes körű csak pályázati támogatással) kamerarendszer kiépítése, közbiztonság javítása
 • Ady E. u.2. és 3. szám alatti ingatlanok felújítása, hasznosítása
 • Hunyadi u. 21. sz. alatti ingatlan felújítása, hasznosítása
Sipos Balázs
polgármester
(2013. IV.szám Tél)
Nyomtathat verzi

Korbbi cikkek:

Néhány régi cikk
·Üzenet haza
(2020. III.szám Ősz)
·Új tűzoltóautó átadása
(2019. I.szám Tavasz)
·A Kéthely SE hírei
(2017. II.szám Nyár)
·Helyi támogatások
(2015. III.szám Ősz)
·Tankönyvellátás Kéthelyen a 2013/14-es tanévben
(2013. I.szám Tavasz)
·Töredékek (Antal László kéthelyi emlékeiből)
(2012. II.szám Nyár)
·Valaki hiányzik…
(2009. IV.szám Tél)
·Téli ünnepeink, műsoraink, programjaink az óvodában
(2007. IV.szám Tél)
·Falunk gyerekszemmel
(2006. II.szám Nyár)
·Sítábori élményem
(2005. I.szám Tavasz)
PHP-Nuke alapú weboldal

Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek. A hozzászólások, cikkek szerzőik tulajdonai.
Tartalomkezel? rendszer: © 2004 PHP-Nuke. Minden jog fenntartva. A PHP-Nuke szabad szoftver, amelyre a GNU/GPL licensz érvényes.
Oldalkszts: 0.03 msodperc