Önkormányzati hírek

Bölcsőde - Megoldódik az önkormányzat bölcsődei ellátást biztosító gondja, mert a Marcali Többcélú Kistérségi Társulás pályázaton támogatást nyert a Belügyminisztériumtól. Várhatóan Kéthely 5 férőhelyet kap a marcali székhelyű intézményben a község bölcsődés korú gyermekei részére.

Hulladékgazdálkodás - A képviselőtestület 2004. szeptember 22-én tartott rendkívüli ülésén elfogadta a község helyi hulladékgazdálkodási tervét. A tervkészítést központi jogszabály tette kötelezővé a települési önkormányzatoknak. Ennek célja, hogy meghatározza a 2008-ra elérendő hulladékkezelés csökkentési célkitűzéseket a községben, hulladékfajtánként.

Óvodavilágítás - A Somogy megyei Területfejlesztési Tanács pályázatán nyert támogatást az önkormányzat a napközi otthonos óvoda belső világításának korszerűsítéséhez. A felújítás keretében 2 csoportszobát és 8 kiszolgáló helyiséget - összesen 197 m2 alapterületen - szerelnek fel korszerű, energiatakarékos lámpatestekkel, rejtettbordás álmennyezet kialakításával és új kábelcsatorna kiépítésével.
A beruházás összköltsége 1.444 e (ezer) Ft, melyhez 1.011 e Ft támogatást kapunk 433 e Ft önkormányzati önerő biztosítása mellett.

Kézilabdapálya - Ugyancsak pályázott a testület a helyi általános iskolában lévő szabadtéri kézilabda pálya új aszfaltbetonnal történő felújításához a megyei területfejlesztési tanácshoz, a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatási keret terhére.
A beruházás bekerülési költsége 3.200 e Ft, melyhez 2.240 e Ft támogatást kértünk, 960 e Ft önerővállalással. A pályázat elbírálása folyamatban van.

Útfelújítás - Elbírálás alatt van önkormányzatunknak az a pályázata is, melyben a testület az Ady E. utca, valamint a Baglas hegyi út felújítását határozta el. E beruházás - számításaink szerint - 9.351 e Ft-ba kerül, melyhez 6.546 e Ft megyei területfejlesztési támogatást várunk, 2.805 e Ft saját erő biztosítása mellett. A felújítás során fenti közútjaink új aszfalt-kopó réteget kapnának.

Anyagbánya - Átadásra vár a volt téglagyári, felhagyott anyagbánya területén végzett tájrendezési munka. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium támogatásával, mintegy 12,5 millió Ft értékben elkészült tájrehabilitáció keretében feltöltésre kerültek az anyagbánya vizenyős területrészei, a fás növényzet átválogatásra került annak érdekében, hogy az így kialakult terület a legoptimálisabban illeszkedjék a környezetbe. A rendezett területet gyepesítették. A beruházást a helyi szövetkezet végezte.

Garzonházak - Októbertől lakói lehetnek az újonnan épített garzonháznak. A 6 lakásra egyenlőre 4 helyi fiatal pár nyújtotta be lakásigényét. A bérlők személyéről a testület dönt.
A fennmaradó 2 lakás nem fog üresen maradni. Ha a közeljövőben sem lesznek újabb pályázók, akkor a vonatkozó helyi rendelet előírása értelmében költségelvű lakbér mellett bérbe adhatók ezek az új lakások.

Szociális bérlakások - Jó ütemben halad a Sugár u. 4. alatti szociális bérlakások építése. A műszaki készültségi fok eléri a 80 %-ot. A kivitelezővel kötött szerződés értelmében 2004. október 25-ig kell átadni a 4 lakást magában foglaló lakóházat.

Bursa Hungarica - A képviselőtestület augusztus havi ülésén döntött a Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2005. évi fordulójához való csatlakozásról.
Pályázni 2004. október 22-ig lehet központi formanyomtatványon, mely a polgármesteri hivatalban beszerezhető.

Katasztrófavédelmi gyakorlat - 2004. október 21-én katasztrófavédelmi együttműködési gyakorlat lesz községünkben, melynek során vélelmeznek egy közúti balesetet a szakemberek. A község főútján veszélyes anyagot szállító járműből kiömlő veszélyes anyag miatti kárelhárítás lesz a feladat.

Nagy Gáborné
jegyző